loading

Blog

date30 ožu
2020
Elektronički račun 3. dio

Elektronički račun 3. dio

7. Pravna utemeljenja za e-Račun

Europska unija

Pravnu regulativu za e-Račun u svim zemljama članicama Europske unije nadzire EU board, čiji je zadatak ujedno i praćenje daljnjeg razvoja elektroničkog poslovanja.

Dana28. lipnja 2017. Europski odbor za normizaciju (CEN) objavio je europsku normu za elektronički račun i prateće dokumente definirane EU Direktivom 2014/55/EU od 16. travnja 2014. o elektroničkom izdavanju računa.

Direktiva 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (u daljnjem tekstu „Direktiva 2014/55/EU“) postavlja pravni okvir za donošenje europske norme za semantički model podataka jezgrenih elemenata elektroničkog računa (u daljnjem tekstu „EU norma“).

Direktiva 2014/55/EU utemeljena je na Preporuci europskoga višedioničkog foruma za e-Račun od 1. listopada 2013. godine. Preporuka predviđa tri glavna dijela (sekcije) e-računa:

„Jezgrene sekcije“ koja sadrži osnovne elemente koji su nužni za razmjenu elektroničkih računa između bilo koje vrste dionika. Sastoji se od tzv. „zakonskog“ dijela i „zajedničkog“ dijela. Zakonski dio sadrži elemente zahtijevane Zakonom i EU direktivama o PDV-u te drugim zakonskim propisima koji se odnose na sve račune. Zajednički dio sadrži osnovne, uobičajene informacijske elemente e-Računa koji nisu specifični za pojedinu državu ili ekonomski sektor.

„Sektorske sekcije“ koja sadrži informacijske elemente specifične za pojedini sektor, zajednicu ili vrijednosni lanac.

„Nacionalne sekcije“ koja sadrži informacijske elemente specifične za pojedinu državu, a koji nisu prihvaćeni širom EU-a.

Javni i sektorski naručitelji će, u skladu s Direktivom 2014/55/EU, imati obvezu prihvaćanja elektroničkih računa prema EU normi o e-Računu i sintaksama e-Računa koje EU norma definira. Obvezna primjena odredbi Direktive, odnosno izdavanja/zaprimanja e-Računa u postupcima javne nabave započinje od studenog 2018. godine.

Republika Hrvatska

Pravna podloga e-Računa zasniva se na regulativama i standardima Europske unije. Pravilnik o PDV-u iz 2009.g., NN149/09, je u članku 104 još tada dozvoljavao da račune za robu i usluge koje ne podliježu PDV-u, je moguće razmjenjivati elektroničkim putem. 29. Srpnja 2011. godine objavljene su izmjene u Pravilniku o PDV-u kojima je elektronički račun u potpunosti izjednačen sa računom na papiru. Tom izmjenom Pravilnika otklonjene su zakonske prepreke za slanje elektroničkih računa.

Račun sastavljen na računalu koji sadržava ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje računa smatra se knjigovodstvenom ispravom sukladno Zakonu o računovodstvu. Ukoliko je takav račun ispisan i poslan primatelju pošte, smatra se računom po kojem je dopušten odbitak pretporeza sukladno propisima o PDV-u. Račun mora biti izdan u nekom elektroničkom formatu te elektronički arhiviran u skladu s propisima i u zakonom propisanom roku trajanja.

E-računi pravno su usklađeni (regulirani) sa odredbama slijedećih dokumenata:

Posebno su važne odredbe članka 79. (koji propisuje obvezne elemente računa) i članka 80. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 161. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Sukladno članku 80. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost računom se smatra račun izdan i poslan u elektroničkom obliku ako postoji suglasnost primatelja za prihvat takvog računa. Kao što je spomenuto u poglavlju 2 (Uvjeti koje mora zadovoljiti e-Račun), prema odredbama članka 161. stavka 3. Pravilnika o PDV-u porezni obveznik kod računa u elektroničkom obliku mora osigurati vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa i to od trenutka izdavanja do kraja razdoblja za pohranu računa neovisno o tome je li račun izdan na papiru ili u elektroničkom obliku. Navedeno je obvezan osigurati porezni obveznik koji obavlja isporuku, kao i porezni obveznik koji prima isporuku.

 

8. e-Račun u javnoj nabavi

1.12.2018. stupa na snagu zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, po kojemu će sva javna tijela od ove godine u postupcima javne nabave morati zaprimati e-račune, dok je dobavljačima dan rok prilagodbe do 1. srpnja 2019., od kada bi javna nabava uz papirnate račune definitivno trebala otići u povijest. Kao što je već spomenuto

Kako se bliži rok za implementaciju e-računa u javnoj nabavi, tako se o temi e-računa sve više raspravlja u javnosti. Na internetu se u zadnje vrijeme može pronaći jako puno članaka na ovu temu ali većina njih daje necjelovite ili pristrane informacije vezane za proces implementacije e-računa u poslovanje poslovnih subjekata koji se prije svega tiče onih koji sudjeluju u javnoj nabavi te su obveznici primjene novog zakona ali i svih ostalih poslovnih subjekata koji su procesu implementacije ili razmatraju mogućnost implementacije e-računa.

Prema prijedlogu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, naručitelji su s 1. prosincem 2018. godine obvezni u postupcima javne nabave zaprimati račune u elektroničkom obliku, a od 1.07.2019. svi dobavljači javne nabave moraju izdavati račune i isključivo u elektroničkom obliku.

Kako se naručitelji ne bi morali povezivati sa svakim pojedinim informacijskim posrednikom koji postoji na tržištu, sada se povezuju s jednom centralnom točkom – sustavom e-Račun u javnoj nabavi (servisom FINE e-Račun za državu).

Svi poslovni subjekti koji posluju sa obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi na sljedeće načine se mogu pripremiti za prelazak na novi način poslovanja i slanje strukturiranih elektroničkih računa (e-računa):

1. Direktno iz svog računovodstvenog sustava (ERP sustav)

2. Pojedinačno putem web aplikacije e-Račun za državu

3. Putem informacijskog posrednika

Više o svakom od predviđenih načina slanja e-računa možete pročitati na direktnom linku Finine web stranice: https://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1892

 

9.Poslovanje s e-Računima u sustavu KORP

E račun je samo jedan korak u sveukupnoj digitalizaciji poslovanja usmjerenog ka konačnom cilju, a to je URED BEZ PAPIRA.

INFOKOM dugotrajno, uporno i sistematski radi na digitalizaciji navedenog cilja od samog početka svog djelovanja. Radi se odvojeno u dvije faze:

1. Prijenos digitalnih podataka unutar sustav KORP

2. Prijenos digitalnih podataka iz sustava KORP

Prva faza odvijala se vođena načelima: Podaci se u sustav unose samo jednom i prenose i koriste za sve ostale obrade u sustavu. Tu fazu davno smo upotpunosti završili.

Drugu fazu nudimo već više godina i do sada smo izradili rješenja za:

  • Slanje obrazaca u digitalnom obliku prema propisanoj strukturi porezne uprave
  • Slanje gotovinskih računa u digitalnom obliku na kontrolu i verifikaciju prema propisanoj strukturi porezne uprave (fiskalizacija)
  • Slanje naloga za plaćanje u digitalnom obliku prema univerzalnom bankarskom standardu
  • Slanje ponuda i nestrukturiranih e-računa
  • Slanje podataka o gostima prema propisanoj strukturi Hrvatske turističke zajednice (E visitor)
  • Slanje podataka u druge komercijalne sustave (web shopovi, channel manageri i sl.)

Paralelno s time radili smo i na arhiviranju podataka, sigurnosti pohrane podataka, ovlaštenjima za pristup podacima, sve sa ciljem olakšavanja pristupa podacima, ubrzavanja procesa, veće zaštite, smanjenja troškova materijala te rada i oslobođenje prostora od registratora sa papirnatim materijalima.

Nakon implementacije e-računa, nastavit ćemo sa prijenosom ostalih dokumenata kao što su e-otpremnica, e-ponuda, e-narudžba, e-cjenik i sl. čime ćemo ostvariti sve pretpostavke za naš i Vaš cilj, a to je URED BEZ PAPIRA, rješenje primjereno 21. stoljeću.

 

Prijavite se na naš newsletter