loading

Blog

date10 stu
2021
Uvođenje Eura u Republiku Hrvatsku - tko, kada i kako će se odvijati cijeli proces?

Uvođenje Eura u Republiku Hrvatsku - tko, kada i kako će se odvijati cijeli proces?

Na dan svog uvođenja, euro će postati zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj, a izmjene će utjecati na sve pravne i fizičke osobe RH. Istraživanja koja su ranije provedena pokazala su da među građanima RH postoji bojazan da će uvođenje eura dovesti do snažnih jednokratnih povećanja cijena, no iskustva drugih država koje su uvele euro pokazuju da su strahovi neutemeljeni zbog primjene adekvatnih mjera zaštite potrošača.

Jedna od glavnih mjera zaštite potrošača je dvojno iskazivanje cijena. Naime, u razdoblju od 30 dana nakon odluke Vijeća o uvođenju eura u Hrvatskoj do 12 mjeseci nakon dana uvođenja eura (razdoblje dvojnog iskazivanja cijena) poduzeća će biti dužna cijene iskazivati u objema valutama, a potrošači će imati obvezu izvijestiti nadležna tijela o uočenim nepravilnostima. Nakon ocjene prijave i potvrde osnovanosti javno će se objaviti ime trgovca ili pružatelja usluga koji je neopravdano povećao cijene odnosno neispravno ih preračunao u novu valutu. Ime će se naći na tzv. „crnoj listi“ te će javnosti popisi biti dostupni na portalu www.euro.hr i putem drugih kanala informiranja, primjerice putem plaćenih oglasa u dnevnim novinama i na internetskim portalima.

U nastavku saznajte tko, kada i kako će se odvijati cijeli proces uvođenja eura u RH.

Od dana uvođenja eura, građani će u prva dva tjedna u trgovinama moći plaćati objema valutama, dok će trgovci ostatak novca vraćati isključivo u eurima. Nakon isteka dva tjedna od dana uvođenja, euro će biti jedino zakonsko sredstvo plaćanja u Hrvatskoj.

Preračunavanje cijena iz kuna u eure izvršit će se po fiksnom deviznom tečaju konverzije koji će vijeće EU-a utvrditi otprilike 6 mjeseci prije uvođenja eura. Fiksni tečaj konverzije imat će ukupno pet decimala. Preračunavanje novčanih iskaza vrijednosti iz kuna u eure izvršavat  će se primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije, dakle korištenjem  svih pet decimala, i nakon toga zaokruživanjem dobivenog iznosa na dvije decimale u  skladu s uobičajenim pravilima. Potom, 30 dana nakon što vijeće EU-a potvrdi da Hrvatska zadovoljava sve uvjete za uvođenje započinje razdoblje dvojnog iskazivanja cijena.

Slika 1. Vremenski tijek aktivnosti povezan sa uvođenjem eura u sustav Republike Hrvatske

* Vremenski raspored aktivnosti izrađen je na osnovi pretpostavke da će Vijeće EU-a fiksni tečaj konverzije utvrditi šest mjeseci prije dana uvođenja eura, kao što je bio slučaj kada su druge države članice pristupale europodručju.

Banke će, kao i svi ostali subjekti, u razdoblju dvojnog  iskazivanja cijena biti dužne iskazivati iznose u objema valutama. Dakle, svi dokumenti koji nastaju kao rezultat odnosa banke i klijenta (izvješća o stanju na računima, izvješća o stanju duga po kreditu, potvrde o obavljenim transakcijama itd.) morati će sadržavati iskazane obje valute. Osim  banaka, obvezu dvojnog iskazivanja vrijednosti imat će institucije za elektronički novac,  institucije za platni promet, osiguravajuća društva, mirovinski i investicijski fondovi te  leasing i faktoring društva. Usklađivanje banaka i nebankovnih financijskih institucija s  pravilima o dvojnom iskazivanju cijena iziskivat će softverske prilagodbe te ažuriranje  cjenika u fizičkom i elektroničkom obliku. Iako će se pravilo o dvojnom iskazivanju  cijena primjenjivati godinu dana nakon uvođenja eura, od dana uvođenja eura sve  bezgotovinske transakcije izvršavat će se isključivo u eurima, a nakon isteka razdoblja  dvojnog optjecaja i sve gotovinske transakcije.

Uvođenje eura u trgovinama

Obveza dvojnog iskazivanja snažnije će opteretiti trgovce zbog velike količine različitih proizvoda što podrazumijeva i veću potvrdu za preračunavanjem cijena. Osim na cjenicima u poduzećima, cijene će trebati biti iskazane u objema valutama na cjenicima i promotivnim materijalima koje poduzeća objavljuju na internetskim stranicama i u drugim medijima.

Na računima kojeg izdaje poduzeće cijene pojedinih proizvoda i ukupan iznos računa moraju biti iskazani u objema valutama. POS uređaji u početku neće biti prilagođeni dvojnom iskazu već će biti ažurirani nešto kasnije (neposredno prije uvođenja eura) jer će obveza dvojnog iskaza biti zadovoljena na glavnom računu.

U razdoblju do dana uvođenja eura cijene u kunama biti  će jače istaknute nego cijene u eurima, a u razdoblju nakon toga vrijedit će obratno. Dodatno, uz oznaku cijene nalazit će se fiksni tečaj konverzije kako bi kupci mogli provjeriti jesu li cijene korektno preračunate u novu valutu.

Dvojno iskazivanje primjenjivat će se i na primanja stanovništva (npr. izvješća o isplati plaća, mirovina ili socijalnih naknada, izvješća o stanju bankovnih računa, izvješća o vrijednosti udjela u investicijskim ili mirovinskim fondovima, potvrde isplata na bankomatima).

Informatički sustavi koji pružaju podršku računovodstvu te blagajne moraju biti pripremljeni za dvojno iskazivanje cijena najkasnije šest mjeseci prije uvođenja eura.

Prilagodbe u sektoru javnih financija

Javne financije u cijelosti će prijeći na novu valutu na sam dan uvođenja eura, dakle bez primjene prijelaznog razdoblja. Sve uplate u proračun središnje države i jedinica lokalne i područne samouprave, kao i isplate iz proračuna izvršavat će se isključivo u eurima (ukoliko je riječ o bezgotovinskim transakcijama). Kada je riječ o gotovinskim transakcijama, tijekom dvojnog optjecaja transakcije je moguće izvršavati u kunama i u eurima.

Svi izvještaji koji se tiču javnih financija, a koji se odnose na razdoblje koje završava prije dana uvođenja eura, sastavljat će se i objavljivati na način da su vrijednosti iskazane u kunama. S druge strane, u izvještajima koji se odnose na razdoblje koje završava nakon uvođenja eura, vrijednosti će morati biti iskazane u eurima. U izvještajima o javnim financijama za godinu u kojoj je euro uveden – ako ti izvještaji obično sadržavaju i usporedne podatke za prethodnu godinu – podaci za tu godinu bit će preračunati iz kuna u eure radi bolje usporedivosti.

 U obrascima koje će građani i poduzeća popunjavati u razdoblju nakon uvođenja eura, a odnose se na porezne i druge obveze prema državi odnosno potraživanja od države za razdoblje koje prethodi godini uvođenja eura, iznosi će se morati iskazivati u kunama. Međutim, plaćanja na osnovi tih obveza odnosno potraživanja izvršavat će se u eurima, pri čemu će iznosi biti preračunati u novu valutu primjenom fiksnog tečaja konverzije.

Nakon isteka od 12 mjeseci od uvođenja eura, svi cjenici, obrasci, nalozi za plaćanje ponovno će biti izmijenjeni tako da iznosi na njima budu iskazani isključivo u eurima.

Ukoliko želite primati obavijesti o zakonskim izmjenama u našim programima i promotivnim akcijama, pretplatite se na naš newsletter.